Fauna al Montsant

Cranc Riu Autòcton

El Parc Natural de la Serra de Montsant acull sense cap mena de dubte un dels poblaments faunístics més rics de Catalunya. La gran varietat d’ambients permet l’establiment d’una considerable diversitat d’espècies amb un elevat interès no només per la seva abundància sinó per ser animals endèmics o molt rars per la fauna catalana.

Els ambients rupícoles no estan ocupats per mamífers especialitzats, tret dels rats-penats de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum) o els de cova (Miniopterus schreibersii) que es refugien en cavitats naturals. La fagina (Martes foina) també és un visitant del rocam si aquest es troba prop del bosc. Alguns exemplars isolats de cabra salvatge (Capra pyrenaica ssp hispanica) poden ser observats de manera ocasional. Els penya-segats són el principal territori de nidificació i descans de rapinyaires tan importants com el falcó peregrí (Falco peregrinus), el xoriguer (Falco tinnunculus), l’àliga daurada (Aquila chrysaetos), l’àliga cuabarrada o perdiuera (Hieraaetus fasciatus), o el duc (Bubo bubo), única rapinyaire nocturna d’hàbits rupícoles. El ballester (Tachymarptis melba), el falciot negre (Apus apus), el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) o l’oreneta cua-blanca (Delichon urbica), volen prop del rocall per capturar insectes. El corb (Corvus corax), la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros), la merla blava (Monticola solitarius), la merla roquera (Monticola saxatilis), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el pela-roques (Trichodroma muraria) o el còlit negre (Oenanthe leucura), entre d’altres, són algunes de les molt interessants aus del rocam. Els rèptils estan representats per la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i l’escurçó ibèric (Vipera latasti). En els racons més humits d’algunes coves, podem trobar amfibis com el gripau comú (Bufo bufo). En les cavitats subterrànies trobem insectes cavernícoles endèmics com Pseudosinella tarraconensis ssp tarraconensis, Anillochlamys catalonicus, i Duvalius berthae ssp berthae.

En els boscos densos es característica la presència de mamífers com el senglar (Sus scrofa), la rata cellarda (Eliomys quercinus), la geneta (Genetta genetta), i el gat salvatge (Felis silvestris). Els rapinyaires més representatius són l’astor (Accipiter gentilis), l’esparver (Accipiter nisus), el gamarús (Strix aluco), i el mussol banyut (Asio otus), i, d’entre la resta d’aus, es pot esmentar el gaig (Garrulus glandarius), el tudó (Columba palumbus), el pit-roig (Erithacus rubecula), el bruel (Regulus ignicapillus), la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), i el pica-soques blau (Sitta europaea).

En els medis arbrats esclarissats, les espècies de mamífers més característiques són el toixó (Meles meles), l’esquirol (Sciurus vulgaris), i el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus), però també hi és freqüent la guineu (Vulpes vulpes). Entre els ocells, a més de les mallerengues, com la carbonera (Parus major), la blava (P.caeruleus) i la petita (P.ater), podem trobar espècies com el cucut (Cuculus canorus), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), el tord (Turdus philomelos), la griva (Turdus viscivorus), el picot verd (Picus viridis), i el picot garser gros (Dendrocopus major). El rèptil més representatiu és la serp blanca (Elaphe scalaris). Dins dels invertebrats, escarabats com el banyarriquer (Cerambyx cerdo ssp mirbecky), el rinoceront (Oryctes nasicornis ssp grypus), i l’escanyapolls (Lucanus cervus) són els més grans i vistosos.

La bona qualitat de les aigües del riu Montsant i els seus barrancs subsidiaris, han permès una gran riquesa de fauna aquàtica. Els mamífers més característics d’aquest ambient de ribera són la rata d’aigua (Arvicola sapidus) i el turó (Mustela putorius). Entre els ocells es poden destacar com a espècies més interessants per la seva raresa la merla d’aigua (Cinclus cinclus) i el blauet (Alcedo atthis), i d’altres de més habituals. També són freqüents els amfibis com la salamandra (Salamandra salamandra), la granota verda (Rana perezi), o el gripau corredor (Bufo calamita). Entre els rèptils, podem trobar la serp d’aigua (Natrix maura). La netedat de les aigües ha permès un abundant poblament de peixos, en especial d’espècies com barbs (Barbus graellsii, B.haasi), madrilles (Chondrostoma miegii) i, molt més rara, les truites (Salmo trutta). També hi ha espècies introduïdes, com la truita arc iris (Oncorhynchus mykiss) i la perca americana o black-bass (Micropterus salmoides). En els racons més amagats encara es troba el cada cop més escàs cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipes).

Les brolles i les garrigues constitueixen un ambient obert on predominen els mamífers com el conill (Oryctolagus cuniculus), l’eriçó (Erinaceus europaeus), la musaranya comuna (Crocidura russula), la musaranya nana (Suncus etruscus), i la mostela (Mustela nivalis). Les aus estan representades per la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), el bitxac comú (Saxicola torquata), el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), el cercavores (Prunella collaris), i el capsigrany (Lanius senator). Rapinyaires com el mussol comú (Athene noctua) i l’aligot (Buteo buteo) utilitzen aquestes formacions com àrea de cacera. Els rèptils són abundants i diversos, com ara el llangardaix (Lacerta lepida), la sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus), la serp de ferradura (Coluber hippocrepis), i la serp verda (Malpolon monspessulanus).

Els ambients antròpics constitueixen el refugi òptim per determinats animals, i en són una font fàcil i regular d’aliment. Entre els mamífers, és freqüent la presència del talpó comú (Microtus duodecimcostatus) en cultius i a plantacions. La rata negra (Rattus rattus), la rata comuna (Rattus norvegicus), i el ratolí domèstic (Mus musculus) es troben prop de construccions. Els conreus reben les visites periòdiques d’habitants oportunistes d’altres indrets com el toixò (Meles meles), el senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes vulpes) i el conill (Oryctolagus cuniculus). Les aus pròpies dels terrenys agrícoles són la puput (Upupa epops), la garsa (Pica pica), el gratapalles (Emberiza cirlus), el sit negre (Emberiza cia), la bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el gafarró (Serinus serinus), o la merla (Turdus merula). A cavall entre les cases i els camps trobem l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), el colom (Columba livia), el pardal comú (Passer domesticus), l’estornell negre (Sturnus unicolor), l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), i un rapinyaire nocturn, l’òliba (Tyto alba). Els rèptils que prefereixen les parets i murs són el dragó (Tarentola mauritanica) i la sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus). Els horts són visitats per la serp verda (Malpolon monspessulanus), i dins de les basses pot haver-hi la serp d’aigua (Natrix maura) i la de collaret (N. natrix). D’entre els amfibis, la granota verda (Rana perezi) és el màxim exponent.