Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini http://priorat.cat/  http://agendapriorat.cat/ http://turismepriorat.cat/ és  propietat de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT, amb CIF P9300009-I, i amb domicili a Pl. De la Quartera 1, CP 43730, de Falset (Tarragona).

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en el fitxer denominat xarxes socials i màrqueting, responsabilitat de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT i seu social a Pl. De la Quartera 1, CP 43730, de Falset (Tarragona).

Les seves dades no seran transmeses a tercers, i seran conservades mentre vostè no sol·liciti el contrari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en Plaça Quartera, 1 - FALSET, o en consellcomarcal@priorat.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a info@segurdades.com 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. 

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

El CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. El CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

correu electrònic i desitja eliminar la seva adreça de correu de la nostra base de dades, escrigui un correu electrònic a oit@priorat.cat, indicant a l'assumpte ESBORRAR. Automàticament la seva adreça serà donada de baixa.

Segons la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se al responsable del fitxer, el CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT, a la següent adreça: Palau dels comtes d'Azara, Pl. de la Quartera, número 1, 43730 Falset.

Sol·licituds per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: oit@priorat.cat